Prawo gospodarcze publiczne

Pojęcie prawa gospodarczego publicznego jest równoznaczne akceptacji, z uwzględnieniem podniesionych zastrzeżeń, podziału prawa w ogóle, a prawa gospodarczego w szczególności, na prawo publiczne i prywatne przy łącznym zastosowaniu przedstawionych i rozwiniętych na gruncie doktryny teorii przy­porządkowania (podmiotowej), interesu i nadrzędności. Rozróżnienie prawa gospodarczego publicznego uzasadniają rodzaj podmiotów i interesu chronio­nego tym prawem oraz metoda regulacji prawnej. Biorąc pod uwagę wskazane dystynkcje, prawo gospodarcze publiczne to całokształt norm prawnych regu­lujących proces oddziaływania państwa i organów Wspólnoty Europejskiej na gospodarkę z udziałem organów administracji publicznej oraz podmiotów pra­wa publicznego, a także prywatnego.

Celem prawa gospodarczego publicznego jest ochrona podstawowych war­tości gospodarki rynkowej oraz wyznaczenie dopuszczalnych granic ich ograni­czenia w interesie publicznym. Nadto prawo gospodarcze publiczne reguluje bezpośrednią lub pośrednią działalność gospodarczą prowadzoną przez pań­stwo i samorządy terytorialne, to jest oddziaływanie (interwencję) w gospodar­ce rynkowej, określaną jako „regulacja własnościowa”.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.